KVALITET & MILJÖ

Kvalitetspolicy

Syftet med verksamheten på Reaktivering Furuhöjden AB är att erbjuda evidensbaserad vård och rehabilitering som motsvarar gästens behov, uppdragsgivares krav och vårt varumärkeslöfte ”Precis den rehab du behöver”.

På det sätt som ger bästa möjliga resultat för gästen (på rätt sätt) och med hög tillgänglighet (i rätt tid). Detta ska göras i nära samarbete med uppdragsgivaren, gästen och gästens nätverk.

Vi skall ständigt mäta och förbättra vår verksamhet i samverkan med alla intressenter som är engagerade i vår verksamhet.

För att uppnå detta ska alla medarbetarna inklusive ledning:

  • Ha ett gemensamt ansvar och engagemang för att utveckla verksamheten i enlighet med affärsidé och strategiska mål.
  • Vara införstådda med att arbetsglädje, delaktighet och motivation hos all personal är förutsättningar för att Furuhöjden ska vara ett framgångsrikt företag.
  • Ha rätt kompetens och arbeta utifrån Furuhöjdens värderingar.

För att ständigt förbättras ska vi:

  • Hålla oss uppdaterade samt följa ISO standarder och övriga lagar, regler och riktlinjer som styr vår verksamhet.
  • Regelbundet utvärdera och uppdatera våra kvalitetsmål.
  • Analysera, utvärdera, riskbedöma och åtgärda avvikelser så att risken för upprepning minimeras eller elimineras helt.
  • Genom regelbundna, interna kontroller säkerställa att kvalitetspolicyn följs och kvalitetsmålen uppfylls.
  • Alltid sträva efter att upprätthålla bästa kvalitet inom våra verksamhetsområden.
  • Rekrytera personal med rätt kompetens och egenskaper.

Miljöpolicy

Reaktivering Furuhöjden AB och dess verksamhet Furuhöjdens Rehabiliteringshem arbetar med miljöfrågor i enlighet med ISO 14 001 standard.

Reaktivering Furuhöjden AB ska i största möjliga utsträckning använda sig av det mest miljövänliga alternativ som står till buds vid inköp av material, förbrukningsvaror, råvaror och tjänster. Inköpet får dock inte påverka verksamhetens omkostnader negativt.

Reaktivering Furuhöjden AB ska samverka med miljömedvetna leverantörer och vid val av nya leverantörer alltid ha miljöaspekterna med i beslutsprocessen.

Reaktivering Furuhöjden AB har identifierat ett antal miljöaspekter( bl a läkemedel, mat, vårdmaterial, transporter, el ) och arbetar aktivt i det dagliga arbetet med att minska dess påverkan på miljön genom minskad förbrukning, återvinning samt användning av miljövänligt alternativ.

Reaktivering Furuhöjden AB ska arbeta aktivt med miljöarbetet i verksamheten och ha regelbunden fortbildning av personalen.

Miljöarbetet ingår som en naturlig del i vårt dagliga arbete genom ständiga förbättringar och att vi alltid försöker överträffa lagar och författningar.